2017-2018
VII. Zongoraverseny g-moll BWV.1058
VII. Zongoraverseny g-moll BWV.1058